ZCUR Informatiebeveiliging en Privacy
085 06 08 419 – info@zcur.nl

Bewustwordingsprogramma
volgens de NVZ Routekaart

Voldoe eenvoudig aan de gedragslijn toegangsbeveiliging

Bewustwordingsprogramma met e-learning

Bewustzijn, opleiding en training van medewerkers structureel geborgd

Bewustwording van medewerkers

Ziekenhuizen dienen te zorgen voor bewustwording rondom informatiebeveiliging en privacy.

In de NEN7510 norm en de NVZ Routekaart Gedragslijn toegangsbeveiliging digitale patiëntdossiers, wordt hier nader invulling aan gegeven.

In de norm staat:

Medewerkers krijgen op het gebied van informatiebeveiliging een passende bewustzijnsopleiding en ‐training en regelmatige bijscholing van beleidsregels en procedures van de organisatie, voor zover relevant voor hun functie.

Het bewegen van medewerkers tot informatieveilig gedrag is niet altijd gemakkelijk en kan tijdrovend zijn. Er is input nodig van verschillende afdelingen en het opzetten van training is een tijdrovend proces.

Wij hebben dit proces reeds in ziekenhuizen doorlopen en hebben ruime ervaring in het trainen van medewerkers. Met afname van onze e-learning op het gebied van informatiebeveiliging voldoet u eenvoudig aan de genoemde norm.

Bewustwordingsprogramma ZCUR:

E-learning voor alle medewerkers

Managementrapportages

Intranetberichten

Inhoudelijke ondersteuning

Voordelen programma

Video afspelen
  • Kies voor ons programma , vind het wiel niet opnieuw uit
  • Op basis van eigen beleid
  • Voor initiële of periodieke bewustwording
  • Training in grondregels en principes

Aantoonbaar voldoen

Voldoe eenvoudig aan de NEN7510, de criteria en het toetsingskader op het gebied van bewustwording.

Snel implementeren

Ons programma is eenvoudig in te passen in uw ziekenhuisorganisatie. Wij hebben het voorbereidend werk gedaan en ontzorgen u.

Herkenbare inhoud

Voor medewerkers herkenbare training, waarmee het onderwerp toegankelijk en relevant wordt gemaakt.

“Aangezien onze collega’s de geschetste situaties herkenden, vonden ze het erg leuk om de e-learning te doorlopen. Uiteindelijk heeft ook echt iedere werknemer deze met plezier voltooid.”

Laatste nieuws

Laat u tijdig auditen voor de 1-meting

Over enkele weken dient u uw auditresultaat (of 1-meting) in te dienen. Vergeet niet dat op tijd te doen.

Het onderdeel bewustwording is één van de belangrijkste onderdelen uit deze audit. Hierbij wordt getoetst of uw bewustwordingsprogramma aandacht besteed aan verschillende nieuwe onderwerpen, zoals malware en phishing.

Helft ziekenhuizen heeft bewustwordings-programma dat voldoet

Goed nieuws! Op dit moment heeft ongeveer de helft van de ziekenhuizen een bewustwordingsprogramma dat voldoet aan de voorgeschreven opzet.

Van de ziekenhuizen die nog niet voldoen, verwacht de grote meerderheid bij de 1-meting alsnog te voldoen.

Standaard of gepersonaliseerde e-learning

Onze standaard NVZ e-learning (SCORM-bestand) is snel in te laden en daarmee vrijwel direct beschikbaar.
Wij kunnen de e-learning ook verder voor uw ziekenhuis op maat maken. Denk aan het toevoegen van uw huisstijl en specifieke procedures. Wij zijn - voor de 1-meting - nog in de gelegenheid om één of twee ziekenhuizen te ondersteunen met een gepersonaliseerde variant. Interesse? Neem contact met ons op.

Achtergrond Routekaart - Gedragslijn

Ziekenhuizen zijn vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en NEN7510 gehouden om de juiste technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens van medewerkers en patiënten te beveiligen.

De belangrijkste maatregel is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens het zorgen voor voldoende bewustwording onder medewerkers. Het zorgen voor bewustwording wordt ook in de NEN7510 als beheersmaatregel genoemd. Tot nu toe was echter steeds de vraag hoe dit concreet moest worden vormgegeven.

De NVZ en NFU hebben samen met de Autoriteit Persoonsgegevens gewerkt aan een concretisering van de eisen op het gebied van (onder meer) bewustwording. De nadere uitwerking is opgenomen in de Gedragslijn Toegangsbeveiliging digitale patiëntendossiers.

Deze gedragslijn is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens. De Nederlandse ziekenhuizen hebben zich geconformeerd om bewustwording volgens deze gedragslijn vorm te geven. Het bewustwordingsprogramma van ZCUR voldoet aan deze gedragslijn.